Hệ thống cơ điện còn gọi là MEP|Hệ thống chống sét tại Đà Nẵng | Hệ thống Báo Cháy - PCCC | Camera |Thiết bị điện | Âm thanh |Nông sản thực phẩm & rau sạch |TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG & QTDN|KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, TƯ VẤN, LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ phần cơ đ 29 Nguyễn Tất Thành - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Hệ thống cơ điện còn gọi là MEP|Hệ thống chống sét tại Đà Nẵng | Hệ thống Báo Cháy - PCCC | Camera |Thiết bị điện | Âm thanh |Nông sản thực phẩm & rau sạch |TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG & QTDN|KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, TƯ VẤN, LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ phần cơ đ 0913 404 958
Hệ thống cơ điện còn gọi là MEP|Hệ thống chống sét tại Đà Nẵng | Hệ thống Báo Cháy - PCCC | Camera |Thiết bị điện | Âm thanh |Nông sản thực phẩm & rau sạch |TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG & QTDN|KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, TƯ VẤN, LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ phần cơ đ Uy tín - Chất lượng cao
20%

Thiết bị cắt lọc sét 3 pha

Mã sản phẩm: 017

Giá: liên hệ

Mô tả

 

TT

Moâ taû

Model

1

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 16A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-16A

2

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 20A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-20A

3

Choáng seùt treân ñöôøng ñieän thoaïi, 10 ñoâi daây, 1MHZ, 144bits/giaây, 190V, a+b+e 20kA 8/20 :s, gaén tröïc tieáp vaøo phieán krone ISA.

TLP-K10

4

Thieát bò choáng seùt cho 10line ñieän thoaïi vaø data

VHS-K10-72/230

5

Thieát bò baûo veä ñöôøng ñieän thoaïi, maïch ISDN/ADSL/PCM, doøng taûi 140:A, 20kA 8/20:s, moät ñoâi daây.

DD1 0.1T

6

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng Fiñe, 20kA, 480V-720V, N loaïi F ñeán F

CF-90

7

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng truyeàn döõ lieäu caùp ñoàng truïc toác ñoä cao, 90V, 20kA, 75W.

C75BNC90

8

LAN, RJ45, thieát bò baûo veä T neàn 100

LANRJ45/cat6

9

Thieát bò choáng seùt cho load cell

ILC36V

10

Thieát bò caét seùt 1 pha, chòu ñöôïc doøng seùt 50kA. Laép treân thanh ray, baûo veä L-E, L-N, ñieän aùp danh ñònh 240 VAC, (385V Uc), 50kA 8/20 :s

SST150

11

Thieát bò caét seùt 03 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 50kA

3xSST150+NE15

12

Thieát bò caét seùt 01 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 135kA

SGT50-25

13

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 15kA

NE15

14

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 100kA

NE100

 

CAÉT LOÏC 1 PHA

 

15

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE

16

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE

 

CAÉT LOÏC 1 PHA  COÙ SS480

 

17

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE-SS480

18

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 40A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF140A-NE-SS480

19

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE-SS480

20

Thieát bò loïc seùt SF, 1 pha, 125A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp I öùng duïng cho P-N, 50kA 10/350 :s, 135 kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha. 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF1125A-NE-SS480

 

CAÉT LOÏC 3 PHA

 

21

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 ms baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 ms baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 ms N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF332A-NE

22

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 63A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 :s baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF363A-NE

 

CAÉT LOÏC 3 PHA  COÙ SS480

 

23

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF332A-NE-SS480

24

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 40A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF340A-NE-SS480

25

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 63A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20 :s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF363A-NE-SS480

26

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 125A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp I öùng duïng cho P-N, 50kA 10/350 :s, 135kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF3125A-NE-SS480

27

Tuû caét loïc seùt 03 pha, doøng taûi 200A

SF3200A-NE-SS480

28

Tuû caét loïc seùt 03 pha, doøng taûi 315A

SF3315A-NE-SS480

29

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 400A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20 :s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF3400A-NE-SS480

 

CAÉT 1 PHA

 

30

Tuû caét seùt 01 pha, doøng seùt 50KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

1PPM50kA-NE

31

Tuû caét seùt 01 pha, doøng seùt 135KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

1PPMSG135kA-NE

32

Tuû caét seùt 01 pha, doøng seùt 175KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

1PPM175kA-NE

 

CAÉT 3 PHA

 

33

Tuû caét seùt 03 pha, doøng seùt 50KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

3PPM50kA-NE

34

Tuû caét seùt 03 pha, doøng seùt 135KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

3PPMSG135kA-NE

35

Tuû caét seùt 03 pha, doøng seùt 175KA, khoâng phuï thuoäc doøng taûi

3PPMSG175kA-NE

 

Bình luận

Sản phẩm khác


Hỗ trợ trực tuyến